Månadsarkiv mars 20, 2021

Avivadmin

Förnybara energikällor

Principerna för att skapa växelström är konsekventa och ganska lättbegripliga. Precis som för hundra år sedan handlar det om att sätta en magnet i rörelse runt en spole (alternativt en spole runt en magnet) för att bilda ett magnetiskt fällt som sätter laddade partiklar i rörelse. En yttre energikälla driver magneten eller spolen som är inkapslade i en generator placerad på en turbin. Ju mer magneten snurrar desto mer elektricitet genererar källan.

Begreppet energikällor innebär metoderna bakom energin som driver generatorn/magneten. Förnybara energikällor är sätt att skapa energi utan att själva källan förbrukas vid produktion. Ur miljösynpunkt är förnybara energikällor att kraftigt föredra framför icke-förnybara av två olika anledningar: Den ena är att icke-förnybara energikällor förr eller senare kommer att ta slut då de förbrukas vid användning. Den andra är att det bildas minst sagt oönskade restprodukter när man utvinner deras energi.

Solceller/solpaneler

Solceller är det i nuläget vanligaste sättet att ta del av planetens främsta energikälla, solen. Solceller fungerar något förenklat genom att solen laddar upp olika skikt i panelen olika mycket. När dessa skikt kopplas samman förflyttar sig elektronerna mellan skikten vilket skapar en likström (som senare vanligtvis omvandlas till växelström). En stor utmaning/utvecklingspotential för solceller är att hitta material som är både billiga, har låga utsläpp vid produktion och tar vara på så mycket av solens energi som möjligt. I nuläget tar de mest effektiva panelerna vara på ungefär 15% av den energi de får på sig.

Vind och gravitationen

Luft trycks neråt av gravitationen, när den värms upp av solen stiger den och ny luft pressas in från sidorna. Luften som kommer in från sidan kallas för vind och den kan direkt användas för att driva turbinen och skapa rörelse i dess magnet. Vindkraftverk har väldigt låga utsläpp vid produktion och är bland de mest miljövänliga energikällorna. Den största utmaningen för vindkraft är att minska det höga aerodynamiska ljud som anläggningar ger upphov till.

Vatten

I vattenkraft används den kraft som finns i forsande vatten för att direkt sätta fart på magneten. Vattenkraft kräver en höjdskillnad och att det går att mekaniskt kontrollera vattnets flöde. Anläggningarna har tämligen stora effekter på marint liv, vilket lett till utforskning av alternativa metoder för att utnyttja vattnets energi. Ett sådant allternativ är vågkraft som använder bojar ute på vattnet för att ta upp vågornas energi.

Geotermisk energi

Geotermisk energi utnyttjar den värme/energi som finns i jordens inre för att hetta upp vattenånga som i sin tur driver en turbin. Tekniken med att värma upp vattenånga är densamma som används för både fossila bränslen och kärnkraft.