Kategoriarkiv Energiproduktion

Avkalle

Energiproduktion

FotnoterFotnoter

Möjligheter och utmaningar Möjligheter och utmaningar

Hur skapas ström/elektricitet?

Atomer och övriga kemiska sammansättningar är byggda på neutralt, positivt och negativt laddade partiklar. Partiklarnas benämning är neutroner (neutrala) och protoner (+) som är placerade i atomens kärna, samt elektroner (-) som cirkulerar runt kärnan och överlag är mer mobila. När elektroner eller andra laddningar rör på sig förflyttar sig energi och den energin kan (så länge den är i rörelse) användas som strömkälla.

Människan har (hittills) lyckats få elektriska laddningar att röra sig på två betydelsefulla sätt, som skapar två olika typer av ström. Den ena strömmen är likström som har fått sitt namn av att de elektriska laddningarna rör sig i en och samma riktning. Den andra strömmen är växelström där laddningarna förflyttar sig runt en spole som konstant växlar mellan att vara positivt och negativt laddad. Båda dessa rörelsemönster finns naturligt men isolationen och koncentrationen av strömmen är människans skapelse.

Tekniker för att skapa och ta vara på likström och växelström är ungefär samtida och utvecklades under andra halvan av 1800-talet. Mannen med patent på likström var Thomas Edison som är den antagligen största Amerikanska uppfinnaren någonsin. Edisons rival inom området var Nicola Tesla som kom på och patenterade tekniken bakom växelström. Innan de två började konkurrera med varandra var Tesla anställd hos Edison där han upptäckte att han kraftigt ogillade hans personlighet. Tesla valde därför att vid förfrågan överlåta sin teknik till George Westinghouse (en annan betydelsefull uppfinnare) och ett marknadskrig började om vilken typ av el som skulle användas i USA.

Likströmmen går ut på att laddningarna (vanligtvis elektroner) förflyttar sig i en sluten krets där de går från en källa med mycket elektroner till en källa med lite elektroner. Genom att reglera laddningarnas flöde/möjlighet att röra på sig går det att ändra mellan att ha strömmen på och avslagen. Likström används i alla former av batterier och i traditionella glödlampor. Tekniken har dock stora problem med att förflytta ström över längre distanser utan stora energiförluster. Så stora de facto att under 1800-talet tvingades konsumenter av likström vara försiktiga med att hantera strömmen i sina egna hem. Möjligheten att överföra strömmen gjorde att växelströmmen vann elkriget och blev den dominerande strömkällan i USA och i övriga världen.

Bakgrunden till växelströmmen går tillbaka till år 1820 när dansken Hans Christian Ørsted slumpmässigt upptäckte att en kompassnål förflyttade sig på grund av en närliggande strömkrets. Ørsted förstod att strömmen hade skapat en magnetism som fick nålen att röra på sig. Tesla skulle sedan upptäcka att även den omvända ordningen gäller: Att genom att skapa ett roterande magnetisk fält, kan man sätta elektriska laddningar i rörelse. Det finns en anledning till att barn i svenska skolor läser så mycket om magnetism: den är grunden för nästan allt det vi kan göra i vårt moderna samhälle.

Förnybara energikällor

Principerna för att skapa växelström är konsekventa och ganska lättbegripliga. Precis som för hundra år sedan handlar det om att sätta en magnet i rörelse runt en spole (alternativt en spole runt en magnet) för att bilda ett magnetiskt fällt som sätter laddade partiklar i rörelse. En yttre energikälla driver magneten eller spolen som är inkapslade i en generator placerad på en turbin. Ju mer magneten snurrar desto mer elektricitet genererar källan.

Begreppet energikällor innebär metoderna bakom energin som driver generatorn/magneten. Förnybara energikällor är sätt att skapa energi utan att själva källan förbrukas vid produktion. Ur miljösynpunkt är förnybara energikällor att kraftigt föredra framför icke-förnybara av två olika anledningar: Den ena är att icke-förnybara energikällor förr eller senare kommer att ta slut då de förbrukas vid användning. Den andra är att det bildas minst sagt oönskade restprodukter när man utvinner deras energi.

Solceller/solpaneler

Solceller är det i nuläget vanligaste sättet att ta del av planetens främsta energikälla, solen. Solceller fungerar något förenklat genom att solen laddar upp olika skikt i panelen olika mycket. När dessa skikt kopplas samman förflyttar sig elektronerna mellan skikten vilket skapar en likström (som senare vanligtvis omvandlas till växelström). En stor utmaning/utvecklingspotential för solceller är att hitta material som är både billiga, har låga utsläpp vid produktion och tar vara på så mycket av solens energi som möjligt. I nuläget tar de mest effektiva panelerna vara på ungefär 15% av den energi de får på sig.

Vind och gravitationen

Luft trycks neråt av gravitationen, när den värms upp av solen stiger den och ny luft pressas in från sidorna. Luften som kommer in från sidan kallas för vind och den kan direkt användas för att driva turbinen och skapa rörelse i dess magnet. Vindkraftverk har väldigt låga utsläpp vid produktion och är bland de mest miljövänliga energikällorna. Den största utmaningen för vindkraft är att minska det höga aerodynamiska ljud som anläggningar ger upphov till.

Vatten

I vattenkraft används den kraft som finns i forsande vatten för att direkt sätta fart på magneten. Vattenkraft kräver en höjdskillnad och att det går att mekaniskt kontrollera vattnets flöde. Anläggningarna har tämligen stora effekter på marint liv, vilket lett till utforskning av alternativa metoder för att utnyttja vattnets energi. Ett sådant allternativ är vågkraft som använder bojar ute på vattnet för att ta upp vågornas energi.

Geotermisk energi

Geotermisk energi utnyttjar den värme/energi som finns i jordens inre för att hetta upp vattenånga som i sin tur driver en turbin. Tekniken med att värma upp vattenånga är densamma som används för både fossila bränslen och kärnkraft.

Fossila bränslen

Fossila bränslen bildas när kvarlevor från döda djur och växter lagras under högt tryck i flera miljoner år. Slutresultatet är bildande av stenkol eller brunkol från växter och olja eller naturgas från djur. Då ursprungskällan är levande (kolbaserade) organismer innehåller både stenkol, brunkol, olja och naturgas alltid grundämnet kol.

De fossila bränslena skapar elektricitet genom att frigöra energi som används för att koka upp vatten till ånga. Vattenångan är sedan det som får magneten i kraftverket att snurra. I all energiutvinning (bensin, elproduktion, etc.) måste bränslet värmas upp och i samband med den uppvärmningen skapas avfallsprodukter som har förödande långsiktiga effekter på vår planet. Den vanligaste av dessa är växthusgasen koldioxid (Co2) som bildas naturligt när kol interagerar med syret i luften. Om det fossila bränslet innehåller andra föroreningar kommer även dessa att frigöras när bränslet brinner upp.

Historiskt har tillgången till fossila bränslen varit en av de viktigaste orsakerna till att industriella revolutionen började i just Storbritannien. Maskinerna som gjorde omställningen möjlig praktiskt tagit drevs av den energi som man fick fram när man eldade stenkol. När elen började sprida sig under 1900-talet blev det således naturligt att använda samma energikälla som man använde till allting annat. Fossila bränslen var dessutom både smidigt, billigt och tillförlitligt.

Vi lever i kvarlevorna av ett industriellt fossilbaserat samhälle. Våra transportmedel drivs i huvudsak av bensin och andra fossila bränslen och 3/5 av världens elektricitet produceras av dess energi. Det är ett stort problem då det innebär att det inte räcker med att elektrifiera varor som kräver fossila bränslen, man måste även göra en omställning i metoderna för att skapa elektricitet. De goda nyheterna är att människans transportmedel redan håller på att elektrifieras och det finns ingenting som säger att det är fossila bränslen som ska skapa den el som driver dem.

Fotnot 1: Hur fungerar växthuseffekten/växthusgaser?

Nyckeln till att förstå växthuseffekten och den globala uppvärmningen är att förstå växthusgaser och hur de fungerar. Koldioxid är egentligen en ganska svag växthusgas men är fortfarande den som bidragit mest till uppvärmningen (skapad av människan) på grund av att den bildas lätt och släpps ut i stora mängder.

Växthusgaserna är placerade i jordens atmosfär mellan solen och jorden. Mängden energi som jorden får in från solen måste den göra sig av med. Det är helt enkelt så fysik fungerar och om den inte gjorde det skulle liv aldrig kunnat ha uppstå på planeten. Energin/strålningen en kropp skickar ut är baserad på dess temperatur och eftersom solen har en betydligt högre temperatur än jorden blir dess strålning mer energirik. Strålningen jorden skickar ut innehåller mindre energi men är också mer utspridd, så att strålningen är olika men den totala mängden energi är densamma.

Eftersom solen och jordens strålning skiljer sig åt reagerar molekyler på den på olika sätt. Växthusgaser kallas de gaser som tar upp mer av den energi som jorden skickar ut, än vad de reflekterar bort den energi som kommer in från solen. Växthusgaser har en uppvärmande effekt på planeten, ökar man mängden växthusgaser ökar man även jordens genomsnittliga temperatur.

Fotnot 2: Konsekvenserna av den globala uppvärmningen

Den värsta effekten av den globala uppvärmningen är fördelningen av vatten på planeten. Det gäller både de kallare delarna som successivt kommer att smälta bort och de varma/torra som riskerar att bli obeboeliga på grund av torka. Smällt landis bidrar dessutom till mer vatten i haven och en högre kustlinje. De delar som inte ligger tillräckligt högt upp kommer att dränkas och många av världens största städer ligger just vid kusten.

Vatten har också en påskyndande effekt av händelseförloppet. Det sker genom att vatten i fast form (is, snö och moln) reflekterar bort delar av solens strålning, medans vattenånga är en växthusgas som är ungefär fem gånger starkare än koldioxid. Med smältande isar behöver jorden ta upp mer av solens energi. Med högre temperaturer får man en varmare luft som binder mer vatten, vilket leder till mer vattenånga och ökad växthuseffekt.

En annan påskyndande faktor hittar vi i vår granne Ryssland i öst. I stora delar av dess tundra, insjöar och norra havskust finns det stora mängder metan som är en ungefär 80 gånger starkare växthusgas än koldioxid. Exakt hur mycket som finns eller hur lätt den läcker är något oklart, men man är rörande överens om att det är en påskyndande faktor av betydelse.

Möjligheter

Möjlighet 1. Goda innovationsmöjligheter

Den första anledningen till att känna ett uns hopp är att det egentligen finns väldigt få begränsningar i hur man kan skapa elektricitet. Det enda som egentligen krävs är att få en magnet att snurra runt en spole (alternativt en spole att snurra runt en magnet). Bristen på begränsningar i tekniken innebär väldigt goda innovationsmöjligheter för att utveckla nya tekniker och nya sätt att utnyttja energi. De marknadsmässiga potentialerna kommer mer eller mindre naturligt att driva oss mot ett hållbart samhälle. Frågan är bara om omställningen kommer att gå tillräckligt snabbt.

Möjlighet 2. Solen som energikälla

Under en timme träffas jorden av nästan lika mycket energi från solen som går åt i strömförbrukning under ett helt år. Vi har med andra ord en konstant energikälla som inte kommer att ta slut inom en relevant framtid, vars potential är närmast outnyttjad. Tar vi bara vara på en bråkdel av solens energi har vi ström som räcker även om hela världen förbrukar el som vi gör i västvärlden idag. Det finns med andra ord tillräckligt med energikällor och det i överflöd.

Möjlighet 3. Kolnegativ teknik

Som en bonus finns det även modern teknik för att fånga upp redan utsläppta växthusgaser (med bland annat salter) som redan släppts ut. Det fungerar än så länge bäst i samband med industriella utsläpp, eftersom det är mycket lättare att fånga utsläpp som är koncentrerade till skillnad från utspridda i luften. Det i sig är inget att bagatellisera då klimatneutrala industrier vore ett enormt steg i rätt riktning. Men utöver det har man även relativt nyligen börjat experimentera med att fånga (och ibland lagra) växthusgaser som släppts ut sen tidigare.

Utmaningar

Utmaning 1. Geopolitik

Om alla världens länder spenderade lika mycket pengar på klimatkrisen som de spenderade på sin militär, hade det antagligen inte varit någon större kris. Men utformningen på frågan är som skräddarsydd för att passivisera politisk handling.

Effekterna av utsläppen är globala vilket innebär att inget lands utsläppsminskningar i sig är tillräckliga och andras utsläppsminskningar bidrar lika mycket som det egna landets. De värsta utsläppsländerna drabbas (generellt) inte så hårt av klimatförändringarna som varma länder med mindre ekonomiska resurser. Så de länder som behöver minska sina utsläpp mest är allt som oftast de som drabbas minst. Klimatfrågans geopolitiska natur gör kort sagt att det finns väldigt lite som driver på utvecklingen utöver det som är ekonomiskt gynnsamt.

Utmaning 2. Gammeldags perspektiv

Något av en grundpelare till att omställning hittills går i en ohållbart långsam takt är ett uråldrigt synsätt på fossila bränslen vs. ny teknik. Jag menar inte att makthavare inte ser potential i de förnybara energikällorna, men kol, olja och naturgas ses fortfarande som den normala grunden för länders energiproduktion och de andra som något extra. Att istället lägga ansenliga delar av statsbudgeten på ny grön teknik ses som ”risker”, trots att dessa förmodligen kommer visa sig bli sunda investeringar.

Du får gärna använda forumet här nedan för att ställa frågor.

fair-living.se – Elektricitet och klimatfair-living.se – Elektricitet och klimat

Avkalle

Ha råd att leva miljövänligt

Klimatförändringarna på vår planet sker med en rasande fart och framtiden är minst sagt oroande. Halterna av koldioxid i atmosfären gör att den globala uppvärmningen sker fortare än någonsin förut och de allra flesta är överens om att vi måste göra något för att stoppa detta. Men att leva mer klimatsmart och miljövänligt är inte alltid så enkelt. I ett samhälle som är uppbyggt kring konsumtion kan det vara svårt att hitta vägar till att leva ett snällare liv mot miljön. Bland annat kan man tydligt se att det är dyrare att leva miljö- och klimatsmart på många sätt och många har därför svårt att hitta vägar till att finansiera detta. Här kommer därför några tips på vad man kan tänka på vad gäller det ekonomiska planet för att kunna leva mer klimatsmart.

Sälja guld

Att sälja sitt guld kanske inte är det första man tänker på när det kommer till att kunna leva ett mer miljövänligt liv. Men det finns ett antal saker med detta som gör att det faktiskt är en bra investering för miljön. Till exempel kan man genom att frigöra de resurser som man har hemma i form av guld få råd med den något dyrare livsstil som ett klimatsmart liv kan innebära. Handeln med guld är också en relativt klimatsnål process eftersom guld är en kvalitetsvara som håller länge och som därför kan ha många olika ägare under sin tid. Om man jämför detta med andra typer av investeringar som till exempel elektronik så blir guld långt mer klimatsmart. Att därför sälja sitt guld och bidra till denna industri kan vara en bra idé.

En annan sak man kan tänka på för att ha råd att finansiera ett mer klimatmedvetet liv är att minska sin konsumtion. Det kan handla om att till exempel inte köpa lika mycket kläder eller att inte byta mobil lika ofta. Dessa vanor kommer inte bara att minska ditt klimatavtryck, utan också göra att du får mer pengar över för att göra investeringar som är klimatsmarta. Kanske detta är det som gör att du till slut har råd att köpa till exempel en elbil, eller att välja att handla mer ekologisk mat i vardagen. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det kan vara lite dyrare att leva ett klimatsmart liv, men att om man tänker till så kan man enkelt i sin vardag hitta saker som gör att man har råd med detta.

Avkalle

Hur byter man elbolag?

Du har säkerligen fått höra att det är viktigt att jämföra elbolag mot varandra, för att på så sätt hitta den bästa och billigaste elen. Det är något som vi håller med om till 100 %. Elpriserna går uppåt och plånboken blir allt tunnare, vilket kan kännas jobbigt och påfrestande på ekonomin. Ett bra sätt att sänka sina elkostnader är genom att se över energiförbrukningen i hemmet, men att byta elbolag och se vad marknaden har att erbjuda är också ett bra alternativ.

Idag betalar många människor mer för elen än vad de egentligen skulle behöva. Oftast handlar det om att man har använt samma elbolag länge och helt enkelt är nöjd. Man ser sig därför inte om efter andra alternativ, men bra och billiga elavtal växer inte på träd och kommer inte automatiskt och knackar på din dörr. I den här texten kommer vi att titta närmare på hur man byter elbolag, så att även du kan sänka dina kostnader, gå över till grönare el eller välja ett bättre elavtal för dig!

Byta elbolag – så går du tillväga

Att byta elbolag är i sig inget som är svårt, men det gäller ändå att ha koll på ett flertal saker. Till att börja med är det viktigt att komma ihåg att det endast är personen som står på elnätsavtalet idag som har rätt att teckna elhandelsavtal. Är ni flera i hushållet är det således viktigt att det är rätt person som signerar.

Jämför elbolag – Det första steget i att byta elbolag är att jämföra marknaden! Här kan du med fördel använda dig av sajter som Elskling, som hjälper dig att göra hela jämförelsen från början till slut. Du fyller bara i information om ditt hushåll och din elförbrukning och får därefter förslag på bra och prisvärda elbolag.

Välj ett avtal som passar dig – Idag finns det många olika typer av elavtal att välja mellan. Du kan t.ex. välja mellan ett fast eller ett rörligt pris, alternativt en kombination av båda. Här hittar du också el som är miljömärkt eller el som kommer från en specifik källa, t.ex. sol, vind eller vatten. Fördelen med ett bundet pris är att du kan planera utgifterna lättare.

Signera och byt – Många jämförelsesajter hjälper dig inte bara att hitta ett nytt elbolag, utan de hjälper dig också med hela bytet. Du väljer således bara det nya avtal och bolag som du vill ha, vilket startdatum du önskar och överlämnar sedan allt att skötas automatiskt. Kom ihåg att det är viktigt att ha koll på eventuell bindningstid som du har idag och om du har rätt till att byta.

Avkalle

Förbättra företagets betalningsflöde och spara på miljön

Att vara företagsägare innebär en stor mängd arbete som kräver många olika typer av kunskap. Med ett ökat antal kunder kommer också behovet att ha ett fungerande system för betalningar, vilket kommer underlätta både för ditt företag och för miljön.

Effektivisera betalningar och kundkontakter

Många mindre företag sköter alla kundkontakter själva, och så länge det är hanterbart kan en eller ett par personer sköta både de digitala kundrelationerna och betalningsflödet. Men börjar det dyka upp käppar i hjulet i form av exempelvis kunder som inte betalar i tid eller liknande, krävs det plötsligt både mer tid, energi och pappersarbete. Det här blir ofta ett problem som har en negativ inverkan både på den lilla personalstyrkan men även miljön, då man utan ett fungerande digitalt system är hänvisad till mycket pappersanvändning och extra elförbrukning. Ett råd är att använda er av någon av tjänsterna från Intrum, som är specialiserade på att få just betalningsflödet hos företag att fungera lätt, snabbt och smidigt. De erbjuder allt från faktura- och reskontrahantering till delgivning och olika inkassotjänster. Eftersom allt sköts av dem blir jobbet effektivt skött vilket underlättar för ditt företag och sparar på miljön, och du kan fokusera helt på din kärnverksamhet och de personliga kontakterna med dina kunder. Genom Intrums hemsida får du även tips kring hur du får dina kunder att betala snabbare och mer detaljer kring hur du skapar en smartare faktureringsrutin; råd som kan vara ovärderliga som företagare.

Visa vägen i ert miljötänk

Att tänka på miljön som företagare är enormt viktigt; dels för att både små och stora företag har möjlighet att göra medvetna val som faktiskt gör skillnad, dels för att det är viktigt att visa vägen för andra och inspirera till att tänka till. Något så enkelt som att välja miljövänligare el kan ha stor effekt, inte minst för att företag ofta använder stora mängder elektricitet. Läs på och gör smarta val i företagets vardag, och gör gärna miljö och klimat till en del av företagets värdegrund – prata och diskutera det både internt men också i era kontakter med kunder och i andra officiella sammanhang. Var en bra förebild för andra som vill starta företag, och visa att det är väldigt enkelt att vara miljömedveten även som företagare, oavsett vad verksamheten handlar om.

Avkalle

Välj rätt försäkring – få en mer miljövänlig bil

Visste du att du, med hjälp av din försäkring, faktiskt kan få en bil som är mycket mer miljövänlig? Jo, det är helt sant, men hur miljövänlig din bil blir beror främst på hur du väljer att köra den. Marknaden har lanserat en ny försäkring som inte bara ser till att sänka dina kostnader, utan som också gör den både snålare och säkrare att använda sig av.

Det är inte helt ovanligt att man som bilägare tar till olika knep för att försöka få ner sin bränsleförbrukning. Ett vanligt missförstånd är att man ska satsa på en så ny bil som möjligt för att lyckas med detta, men nya bilar är inte alltid så snåla som man kan tro. Visst kan en ny bil hjälpa dig att sänka klimatpåverkan i miljön, men tyvärr är det inte alltid som detta är lösningen. Tittar man t.ex. på den process som krävs för att tillverka ett helt nytt fordon kan man se att den påverkar miljön negativt på ett väldigt kraftigt sätt. Ett mer miljövänligt val kan således vara att behålla den nuvarande bilen och istället titta på nya försäkringar och försäkringsbolag.

Jämför bilförsäkring innan du väljer

Det första steget i att hitta en bra försäkring är genom en jämförelse. När du jämför din bilförsäkring kan du snabbt se hur mycket den kommer kosta dig och vad den kommer inkludera. Här har du också möjlighet att snabbt få information om försäkringsbolaget bakom försäkringen för att se hur de arbetar med miljö. Beroende på vilken jämförelsesajt du använder dig av kan du nuförtiden även filtrera dina val. Det innebär att du redan från start kan välja att bara få förslag på bilförsäkringar som kommer från försäkringsbolag som är märkta med Bra Miljöval.

Välj en miljömärkt försäkring

Bra Miljöval-märkningen är det många människor som redan har koll på. Man kan se märkningen på allt från livsmedel till rengöringsmedel, men nu också på bilförsäkringar. Genom att välja en Bra Miljöval-försäkring kan du se till att välja ett försäkringsbolag som är miljöanpassat.

För att en försäkring eller ett försäkringsbolag ska kunna få märkningen gäller det att de lever upp till vissa kriterier. Försäkringsbolaget får t.ex. inte investera i vapen, alkohol eller kolkraft och de ska även arbeta aktivt för att minska energiförbrukningen på det egna kontoret eller verksamheten. Tittar man t.ex. på hur arbetet ser ut i en bilverkstad så är miljö väldigt viktigt. En bil som har gått sönder kommer inte bara kräva nya reservdelar, utan också material, produkter och kemikalier. Genom att välja en miljömärkt bilförsäkring kan du se till att medverka till en bättre och mer hållbar miljö.

Avkalle

Anlägg en solcellspark hemma

Har du några extra stålar över och vill använda dem för att göra ditt hem mer energieffektivt? Då kan du investera i en alldeles egen solcellspark. Med lite planering och rätt anläggningsmaskiner får du din solcellspark på plats på nolltid. Sedan kan du njuta av gratis och grön el under många år framöver.

Varför solceller?

Solcellspaneler är ett väldigt populärt tillval för fastigheter. Solcellerna ses som en investering både på kort och lång sikt, då de tillför gratis el och bidrar till att fastigheten får ett högre marknadsvärde. Många som väljer att installera solceller gör det för att minska sina elkostnader och göra en god insats för miljön. Dessutom är det ett sätt att bli mer självförsörjande då man inte är beroende av det kommunala elnätet. I vissa fall kan man till och med sälja överbliven el från sina solceller och få in lite extra pengar på den. När elpriserna rusar är det många solcellsägare som känner trygghet i att få el från sina solceller helt gratis och kunna leva sina liv precis som vanligt.

Anlägg en egen solcellspark

De flesta solceller fästs av naturliga skäl på taket, där solen skiner som mest. Men det finns inget som säger att man inte kan ha dem på marken. Om man har en bra tomt eller en stor gård, kan man lika gärna anlägga en hel solcellspark. Dock lär ett bygglov troligtvis behövas, vilket är viktigt att ansöka om innan man anlägger sin park.

När man har fått ett godkänt bygglov är det bara att sätta igång. För att solcellsparken ska kunna anläggas korrekt bör man antingen själv köpa eller hyra rätt anläggningsmaskiner för arbetet. Alternativt kan man anlita ett företag som sysslar med anläggning av olika slag. Då vet man att jobbet blir korrekt utfört. Man kan gärna ansöka om att få offerter från olika företag så att man kan jämföra priser och utbud innan man väljer att anlita en firma.

Oavsett om man bygger sin solcellspark själv eller anlitar någon, är det viktigt att alltid anlita elektriker när solcellerna ska installeras. Det är lag på att den typen av arbeten ska utföras av fackman då det rör sig om en mycket farlig anläggning som kan orsaka brand, stötar och elfel. Om solcellsanläggningen inte är utförd av en fackman och en olycka skulle uppstå till följd av en felinstallation, täcker inte försäkringen det. Men det värsta som kan hända är att det leder till dödsfall och/eller stora ekonomiska förluster till följd av en skadad anläggning eller ett nedbrunnet hus.

Avkalle

Installera energieffektiv belysning i ditt hem

Ett av de enklaste sätten att göra ditt hem mer energieffektivt och spara pengar är att uppgradera belysningen. Eftersom belysning ständigt används kan varje liten uppgradering av belysningseffektiviteten göra att du sparar en stor mängd energi. Gamla lampor har nackdelen att de ofta saknar samma belysningsförmåga som de hade i början på grund av bristande underhåll, damm och smuts. Även om de har samma effekt som nya kan mängden producerat ljus bli betydligt mindre.

Tack och lov har det aldrig varit enklare att uppgradera din belysning. På LampGallerian har du Sveriges största utbud av belysning bestående av 10 000 energieffektiva lampor av högsta kvalitet. I utbudet hittar du hela 60 varumärken och några av de mest populära är Belid, Herstal och Konstsmide. Oavsett vilket rum som behöver belysning och vilken stil du eftersträvar kommer du att hitta det på LampGallerian.

LampGallerian erbjuder kunder:

  • Fri frakt vid köp över 499 kronor.
  • Snabb leveranstid på mellan en och tre dagar.
  • 365 dagars öppet köp.
  • Har 10 000 lampor från över 60 välkända varumärken.

Kika på LED plafonder på LampGallerian

De senaste åren har det blivit populärt med energieffektiva LED plafonder. LED plafonder har en smart teknik som gör att lampan inte blir så varm. På LampGallerian kan du välja LED plafonder i många olika stilar och utseenden som passar i de flesta hem – allt från exklusiva och väldesignade till billiga och funktionella. Ett exempel är Monroe plafond från det välrenommerade varumärket BY RYDÉNS. Denna takplafond kommer i antingen mässing, krom eller mattsvart och hängs enkelt på takkrok. Det bästa av allt är att du kan använda de ljuskällor du önskar och upp till energiklassen A++.

3 anledningar till att välja energieffektiv belysning

Det finns många anledningar till att överväga energieffektiv belysning och inte endast gå efter priset. Tre av de viktiga anledningar som du inte får missa är:

1. Minskar dina energikostnader – Även om energieffektiv belysning kan kosta lite mer att köpa kommer detta att kompenseras snabbt. Dina energikostnader kommer att minska samtidigt som ljuskvaliteten bibehålls eller till och med är bättre. Energieffektiv belysning har nämligen en mer avancerad teknik som ger dig mer kontroll över belysningen.

2. Förbättrar ljuskvaliteten – Energieffektiv belysning använder en nyare teknik som är mer tillförlitlig med färre kvalitetsproblem. Belysningen får bättre ljusegenskaper, såsom minskat flimmer och mindre bländning.

3. Minskar underhållskostnaderna – Modern belysningsteknik har gjort att energieffektiv belysning fått en ökad livslängd på upp till 10 år. En ökad livslängd innebär färre problem och förlänger tiden mellan nödvändiga underhåll.

Avkalle

Spara miljön med smartare kontor och möten

Vår jord, klimatet och miljön behöver oss mer än någonsin tidigare; det har inte minst visat sig efter nya rön om den ökande, globala temperaturökningen. Allt ansvar ligger inte bara på politikerna utan även vi privatpersoner kan göra många små, men värdefulla, val i vår vardag för att dra vårt strå till stacken. Att välja arbetsplats och möteslokaler med omsorg, är ett exempel.

Sök efter helhetslösningar

När nya, dystra rapporter kommer om världens och miljöns status, kan det lätt känna både hopplöst och stressande. Det är svårt att veta vad vi som privatpersoner kan göra, och det blir lätt att lägga allt ansvar på politiker och industripampar. Men faktum är att det är hos oss vanliga människor som makten ligger. Det är vi som kan ställa medvetna frågor i butiker och affärer, det är vi som kan kräva att våra arbetsplatser och chefer tar sitt ansvar och gör de omställningar som behövs för miljön och klimatet. Vi kan göra både stora och små förändringar i vårt hem och våra vardagsliv. Så förändring är möjlig och det är viktigt att vi alla inser vilken kraft och makt vi faktiskt har.

Äger du ett företag eller är anställd på ett, kan du göra stor skillnad genom att se över hur arbetsplatsen ser ut och vad ni faktiskt behöver. Många inser nu mer och mer att det nya sättet att arbeta kan vara hemifrån eller så kallad coworking, där man delar arbetsplats och kontor med andra. Detta gäller även när ni behöver olika typer av mötesrum – sök er till företag som erbjuder en helhetslösning så sparar ni både utrymme, el och andra lokalkostnader. Exempel på ett sådant här företag är Helio, som erbjuder både kontor i olika former och mötesrum och lokaler för olika evenemang.

Många fördelar med coworking och hyrda mötesrum

Det bästa med att byta ut era gamla kontorslokaler mot en plats för coworking, är att ni inte bara får nya, snygga omgivningar utan också att de har uppdaterad teknik och olika typer av mötesrum för många olika behov. Ni hamnar också i en inspirerande miljö med andra företag och personer vilket gör att ni har alla förutsättningar för motiverande och kreativa möten. När många väljer att gå samman på det här sättet istället för att skaffa separata lokaler för sina företag, sparar ni pengar och mängder med omkringkostnader. Detta sparar även miljön då konsumtionen av elektricitet och annat blir koncentrerat till färre byggnader. Så tänk om kring din nuvarande arbetsplats och välj framtidens väg, som också innebär större möjligheter för oss att kunna leva ett bra liv här på jorden.

Avkalle

Minska din klimatpåverkan genom att börja odla

Om du är en miljömedveten person som bryr dig om klimatet finns det inget bättre än att börja odla, särskilt om har en trädgård. Du kan göra din del för att minska utsläppen genom att odla frukt och grönt. Tänk på att många matvaror som finns i din lokala mataffär har transporterats tusentals mil från hela världen. Dessa långa transportsträckor belastar tyvärr miljön i form av föroreningar och utsläpp. Förutom att odla din egen mat för miljöns skull är det också bra för ditt eget fysiska och mentala välbefinnande.

Odla och skörda fördelarna

Att odla i ute trädgården har en mängd fysiska och mentala fördelar:

  • Bränner fett och kalorier.
  • Sänker ditt blodtryck.
  • Är bra för dina ben.
  • Hjälper dig att äta hälsosammare.
  • Minskar din stress.
  • Ger dig en bättre självkänsla.
  • Får dig på bättre humör.

Vidare finns det ekonomiska fördelar av att odla din egen mat eftersom du slipper handla lika mycket i mataffären. Du sparar både pengar och tid som du kan använda till mer odling och trädgårdsskötsel. Överväg att köpa dina produkter på Wexthuset som jobbar aktivt med att hitta miljövänliga lösningar i sitt sortiment. Det är alltid fraktfritt att beställa från Wexthuset när du handlar för 499 kronor.

Oavsett om du är nybörjare och vill odla på fönsterbrädan eller någon med mer erfarenhet som vill odla en storslagen rabatt längs altanen, så finns det produkter som passar dig hos Wexthuset! Till att börja med behövs jord i olika former och här hittar den bästa planteringsjorden och för dina trädgårdsbehov. Du hittar även ekologisk och KRAV-märkt planteringsjord för att minimera ytterligare din klimatpåverkan.

Förslagsvis hittar du sju liter KRAV-märkt plantjord som med fördel kan användas till plantering i mullfattiga jordar. Den kan också användas till plantering av buskar och som jordförbättring i till exempel grönsakslandet. Produkten är ett perfekt val för miljömedvetna eftersom den följer Jordbruksverkets kriterier för vad ekologisk jord tillåts innehålla.

Avkalle

Välj el som är bra för miljön

Nyheter om klimatkrisen, miljökatastrofer och beräkningar om hur illa det kommer bli kan lätt göra att allt känns hopplöst. Det finns mycket som behöver ändras, och det just du kan göra kan kännas som väldigt lite. Det betyder ändå inte att det är utan mening. Om många gör lite blir det sammanlagt rätt mycket, och tillsammans har vi möjlighet att ställa om på ett sätt som gör att vårt samhälle och våra liv fungerar även med tanke på klimatet.

Förnybar och miljömärkt el

En sak du kan göra som är med och påverkar både klimatet och miljön på andra sätt, är att välja el som är förnybar och framställs på ett hållbart sätt. När du jämför elpriser från olika elbolag brukar det gå att se redan i översikten om bolaget erbjuder el från förnybara källor, lokalproducerad el eller miljömärkt el. Det kan vara svårt att hålla koll på vad allt innebär, men överlag är det så att ett försök att välja el som framställs på ett bra sätt är bättre än att inte välja alls. Kanske lyckas du inte välja det alternativ som är allra bäst, men det kan ändå vara mycket bättre än den el du får om du inte gör ett aktivt val.

Se över dina apparater

En annan sak du kan göra är att se över vilka maskiner, apparater, lampor och annat du har som drar el. Att göra av med mindre el är alltid bra, även om du väljer el som är framställd på ett vettigt sätt. Förbrukar alla lite mindre kan den miljömärkta elen räcka till fler. Många producenter har idag insett att det är en konkurrensfördel att erbjuda energisnåla apparater, eftersom det är något som både sliter mindre på miljön och på din personliga ekonomi. Därför är det mest äldre saker som drar mycket ström. Du kan också tänka igenom hur du använder maskinerna. Har du datorn på hela dagarna utan att använda den? Kör du tvättmaskinen utan att den är full? Kanske går det att ändra på ditt användande av dina tekniska prylar och apparater så att du gör av med mindre energi på det sättet.

Olika miljömärkningar av el

El som klassas som förnybar kommer från förnybara källor som vind, sol och vatten. Däremot finns det inga krav på att den i övrigt ska vara bra för miljön. Är elen märkt som ”Bra miljöval” måste elproduktionen göras med tanke på miljö, natur, djur och människor, och försäljningen av elen bidrar dessutom till projekt som handlar om att minska elproduktion och ta hand om miljöskador som redan uppstått. SERO är en märkning som står för Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, och där tillkommer att elen inte bara ska vara förnybar och framställas på ett ekologiskt hållbart sätt, utan även att den ska framställas lokalt.